Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/07/2024 11:40:02 SA

HAIAN TIME

Cập nhật: 23/07/2024 10:12:18 CH

PRIME

Cập nhật: 23/07/2024 12:34:31 CH

HAIAN BETA

Cập nhật: 23/07/2024 2:27:46 SA

Tin cổ đông

Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2024

Ngày cập nhật: 05-04-2024 16:37 (Đã xem 624 lần)

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2024

 

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1.      Thời gian họp : ½ ngày, từ 08h30 ngày 26/4/2024  (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h00)

2.      Địa điểm  : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

        KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

3.      Nội dung:

-         Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty;

-         Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành và 02 PL kèm theo;

-         Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của BKS Công ty;

-         Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023;

-         Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

-         Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2024;

-         Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho TV HĐQT và TV Ban Kiểm soát năm 2024;

-         Tờ trình về nhân sự Ban kiểm soát;

-         Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

-         Một số vấn đề khác.

4.      Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/03/2024

5.      Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6.      Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được trang trọng và tiết kiệm, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc Ủy quyền dự họp và gửi về PTSC Đình Vũ theo số fax: 0225.3979712, email: hantt@ptscdinhvu.com.vn  hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng trước 17h00 ngày 25 tháng 04 năm 2024

7.      Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC: http://ptscdinhvu.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC Đình Vũ: KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

8.      PTSC Đình Vũ đã gửi tất cả thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức bảo đảm đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 26/03/2024. Nếu sau ngày 12/04/2024, Quý cổ đông nào chưa nhận được thư mời vì bất kỳ lý do nào đề nghị liên hệ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo số điện thoại 0948.389228 hoặc email: hantt@ptscdinhvu.com.vn để được hướng dẫn các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

 

Trân trọng!

 

 

Tài liệu cuộc họp ĐHCĐ:

 

-        Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2024

-      Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty;

-         Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành và 02 PL kèm theo;

-         Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của BKS Công ty;

-         Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023;

-        Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

-         Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2024;

-         Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho TV HĐQT và TV Ban Kiểm soát năm 2024;

-         Tờ trình về nhân sự Ban kiểm soát;

-         Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans