Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
VSICO PROSPER

Cập nhật: 31/05/2023 3:39:29 SA

PROGRESS

Cập nhật: 28/05/2023 9:35:17 CH

PRIME

Cập nhật: 26/05/2023 6:44:33 CH

INFERRO

Cập nhật: 25/05/2023 4:26:17 CH

Tin cổ đông

Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2023

Ngày cập nhật: 31-03-2023 10:22 (Đã xem 192 lần)

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2023

 

     Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1.  Thời gian họp: Từ 09h00 phút ngày 21/04/2023 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h30)

2.   Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

       KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

3.   Nội dung:

-   Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty;

-   Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 của BKS Công ty ;

-   Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Nhiệm vụ KH năm 2023 của Ban điều hành và 02 PL kèm theo;

-    Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022;

-    Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

-   Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2023;

-   Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho TV HĐQT và TV Ban Kiểm soát năm 2023;

-    Tờ trình về việc nhân sự thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;

-    Một số vấn đề khác.

4.  Ngày chốt danh sách cổ đông: 21/03/2023

5. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6.  Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được trang trọng và tiết kiệm, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc Ủy quyền dự họp và gửi về PTSC Đình Vũ theo số fax: 0225.3979712, email: hantt@ptscdinhvu.com.vn  hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng trước 17h00 ngày 20 tháng 04 năm 2023

7.  Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC: http://ptscdinhvu.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC Đình Vũ: KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

8.  PTSC Đình Vũ đã gửi tất cả thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức bảo đảm đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 21/03/2023. Nếu sau ngày 11/04/2023, Quý cổ đông nào chưa nhận được thư mời vì bất kỳ lý do nào đề nghị liên hệ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo số điện thoại 0948.389228 hoặc email: hantt@ptscdinhvu.com.vn để được hướng dẫn các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

      Tài liệu cuộc họp ĐHCĐ:

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans