Tin cổ đông
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

(Ngày cập nhật: 03-10-2019 17:22:37)

Ngày 02/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-PTSCDV-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Chí Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Quyết định nói trên đến Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(Ngày cập nhật: 13-04-2019 17:14:43)

Kính gửi Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 1. Thời gian họp : Từ 14 giờ 00 phút ngày 23/4/2019 (Nhận đăng ký cổ đông từ 13 giờ 30 phút) 2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Tổng số: 27
1 2 3 4 5
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans