Tin cổ đông
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(Ngày cập nhật: 13-04-2019 17:14:43)

Kính gửi Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 1. Thời gian họp : Từ 14 giờ 00 phút ngày 23/4/2019 (Nhận đăng ký cổ đông từ 13 giờ 30 phút) 2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(Ngày cập nhật: 07-03-2019 10:50:43)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng số: 24
1 2 3 4 5
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans