Tin cổ đông

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PTSC ĐÌNH VŨ NĂM 2020

Ngày cập nhật: 22-05-2020 17:36 (Đã xem 520 lần)

  

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2020

 

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1.   Thời gian họp: Từ 09h00 phút ngày 17/04/2020  (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h30)

2.   Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

       KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

3.   Nội dung:

-  Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

-  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020;

-  Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát;

-  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

-  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

-  Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2020;

-  Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2020.

-   Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

-   Một số vấn đề khác.

4.   Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/03/2020

5.  Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6.   Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được trang trọng và tiết kiệm, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc Ủy quyền dự họp và gửi về PTSC Đình Vũ theo số fax: 0225.3979712, email: hantt@ptsc.com.vn  hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng trước 17h00 ngày 16 tháng 04 năm 2020

7.   Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC: http://ptscdinhvu.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC Đình Vũ: KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

 

8.   PTSC Đình Vũ đã gửi tất cả thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức bảo đảm đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 18/03/2020. Nếu sau ngày 07/4/2020, Quý cổ đông nào chưa nhận được thư mời vì bất kỳ lý do nào đề nghị liên hệ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo số điện thoại 0948.389228 hoặc email: hantt@ptsc.com.vn để được hướng dẫn các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

        Trân trọng!

 

Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ 2020:

   

- Thông báo Tổ chức ĐHĐCD thường niên PTSC Đình Vũ năm 2020;

 

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

 

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020;

   

- Phụ lục: Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm thiết bị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

   

- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát;

   

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

   

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính  năm 2020;

   

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020;

   

- Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.

   

             - Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans