Tin tức PTSC-ĐÌNHVŨ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019, THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI

Ngày cập nhật: 24-04-2019 09:50 (Đã xem 548 lần)

 

 

Chiều ngày 23/04/2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC DV) đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên 2019 với sự tham gia của mười ba (13) cổ đông sở hữu và đại diện cho 32.917.520 cổ phần chiếm 82,29% tổng số vốn điều lệ Công ty.

 

 

Hình 1 – Các cổ đông tham dự Đại hội trong không khí nghiêm túc và trang trọng

 

Ban chủ tọa điều hành Đại hội gồm 03 thành viên:

 

1. Ông Vũ Hữu An – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty PTSC Đình Vũ.

 

2. Ông Nguyễn Hải Bằng – Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty PTSC Đình Vũ.

 

3. Ông Cáp Trọng Cường - Thành viên HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ.

 

 

Hình 2 – Chủ tịch Vũ Hữu An báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

 

 

Năm 2018 là năm quan trọng để triển khai các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển cho giai đoạn 2015-2020. Bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018 thông qua, Ban Giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện triển khai toàn diện các mặt hoạt động của Đơn vị để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững trong tình hình cạnh tranh khốc liệt trong Khối kinh doanh khai thác Cảng biển tại Khu vực Hải Phòng nói riêng và trên toàn quốc nói chung.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung ổn định, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018, Doanh thu đạt 267,62 tỷ đồng =136,54% KH đề ra, Lợi nhuận sau thuế đạt 24,56 tỷ đồng = 132,37% KH năm, sản lượng hàng hóa thông qua Đơn vị trong năm 2018 chiếm 7% tổng sản lượng hàng hóa thông qua toàn bộ khu vực Cảng Hải Phòng. Với kết quả đạt được, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5%.  

Với mục tiêu và kế hoạch cụ thể đã được Chủ tịch HĐQT và Giám đốc trình bày, toàn thể Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 cũng nhưng phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập…

 

 

Hình 3 – Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến vào Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 của Công ty

 

 

Trong năm 2019, với những thách thức và cơ hội mới, Ban Giám đốc đặt mục tiêu tích cực tìm kiếm các dịch vụ mới đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; Đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động với thu nhập không thấp hơn năm ngoái; Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới… 

Vào 17h00 cùng ngày, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ đã kết thúc thành công tốt đẹp với tỉ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

                                                                                   Hải Phòng, tháng 04/2019

                                                                                                                     NTTH

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans