Tin cổ đông

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày cập nhật: 13-04-2019 17:14 (Đã xem 350 lần)

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2019

 

               Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1.      Thời gian họp : Từ 14 giờ 00 phút ngày 23/4/2019  (Nhận đăng ký cổ đông từ 13 giờ 30 phút)

2.      Địa điểm  : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

      Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng

3.      Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019;

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Đơn vị;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính  năm 2019;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019;

- Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

- Một số vấn đề khác.

4.    Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/3/2019

5.    Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6.    Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được trang trọng và tiết kiệm, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc Ủy quyền dự họp và gửi về PTSC Đình Vũ theo số fax: 0225.3979712, email: hantt@ptsc.com.vn  hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ,  Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng trước 17h00 ngày 22 tháng 4 năm 2019.

7.  Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC Đình Vũ: http://ptscdinhvu.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC Đình Vũ: Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

8.    PTSC Đình Vũ đã gửi tất cả thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức bảo đảm đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 28/03/2019. Nếu sau ngày 16/04/2019, Quý cổ đông nào chưa nhận được thư mời vì bất kỳ lý do nào đề nghị liên hệ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo số điện thoại 0948.389228 hoặc email: hantt@ptsc.com.vn để được hướng dẫn các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Trân trọng!

Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ 2019:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019;

- Phụ lục 01: Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Phụ lục 02: Báo cáo kết quả thực hiện ĐTXDCB, mua sắm thiết bị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính  năm 2019;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019;

- Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans