Tin tức PTSC-ĐÌNHVŨ

Công bố: Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày cập nhật: 11-04-2018 17:39 (Đã xem 707 lần)

Kính gửi Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Tờ trình số 11/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 28/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ trình ĐHCĐ thường niên 2018 về việc Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

Căn cứ vào Nghị quyết số 13/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 06/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

Ngày 09/04/2018 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Quy chế quản trị nội bộ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty xin thông báo đế Quý cổ đông được biết.

Trân trọng!

Chi tiết xem trong tài liệu đính kèm: Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans