Tin cổ đông

PTSC ĐÌNH VŨ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày cập nhật: 07-04-2018 14:57 (Đã xem 1058 lần)

PTSC ĐÌNH VŨ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Chiều ngày 06/04/2018, tại trụ sở Đơn vị, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC DV) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018 với sự tham gia của 09 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 29,244,200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,11 tổng số cổ phần của Công ty.
 
Hình 1 – Các cổ đông tham dự Đại hội trong không khí nghiêm túc và trang trọng
 
Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:
1. Ông Vũ Hữu An – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty PTSC Đình Vũ
2. Ông Nguyễn Hải Bằng – Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty PTSC Đình Vũ
3. Ông Cáp Trọng Cường - Thành viên HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ
 
Ban Thư ký gồm có:
1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Phòng ATCL/Thư ký HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ 
2. Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa – Phó phòng Kinh doanh Công ty PTSC Đình Vũ
 
Hình 2 – Hội đồng Quản trị Công ty trình bày báo cáo trước Đại hội
 
Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó tổng doanh thu đạt 192,94 Tỷ đồng, đạt 119,2% KH năm; lợi nhuận sau thuế đạt 18,22 Tỷ đồng, đạt106,6% KH năm. Với kết quả đạt được, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5%.
Trên cơ sở các kết quả đạt được năm 2017, sau khi đánh giá các rủi ro, cơ hội của thị trường kinh doanh khai thác Cảng biển trong thời gian tới, khi sự canh tranh ngày càng gay gắt, do sự gia tăng đưa vào khai thác của một số cầu Cảng mới thành lập tại khu vực có quy mô lớn và quá trình kinh doanh lâu đời, có xu hướng tăng cường đầu tư khép kín chuỗi dịch vụ; đưa ra sức ép phải giảm giá dịch vụ và dành thêm ưu đãi cho khách hàng. Công ty trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch năm 2018 với mức tăng trưởng ổn định so với năm 2017.
Đại hội cũng đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo quy định tại Nghị định 71/NĐ-CP và Thông tư 95/TT-BTC về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Hình 3 – Ban thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội
 
Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã hoàn thành các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thành công tốt đẹp.
 
Hải Phòng, tháng 04/2018
NTTH               
 
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin trân trọng gửi tới quý cổ đông:
 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans