Tin cổ đông

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày cập nhật: 26-03-2018 15:30 (Đã xem 579 lần)

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2018

 

 

               Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1.      Thời gian họp : Từ 14 giờ 00 phút ngày 06/4/2018  (Nhận đăng ký cổ đông từ 13 giờ 30 phút)

2.      Địa điểm  : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

      KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

3.      Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 ;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018;

- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban Kiểm soát;

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Đơn vị;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính  năm 2018;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2018;

- Tờ trình xin phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Quy chế và các biểu mẫu kèm theo)

- Tờ trình xin phê duyệt Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty (Dự thảo điều lệ kèm theo);

- Tờ trình về nhân sự Thành viên ban kiểm soát Công ty;

- Tờ trình về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

- Một số vấn đề khác.

4.    Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/3/2018

5.    Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6.    Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được trang trọng và tiết kiệm, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc Ủy quyền dự họp và gửi về PTSC Đình Vũ theo số fax: 0225.3979712, email: hantt@ptsc.com.vn  hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ,  KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng trước 17h00 ngày 05 tháng 4 năm 2018.

7.  Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC Đình Vũ: http://ptscdinhvu.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC Đình Vũ: KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

8.    PTSC Đình Vũ đã gửi tất cả thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức bảo đảm đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 22/03/2018. Nếu sau ngày 31/03/2018, Quý cổ đông nào chưa nhận được thư mời vì bất kỳ lý do nào đề nghị liên hệ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo số điện thoại 0948.389228 hoặc email: hantt@ptsc.com.vn để được hướng dẫn các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Trân trọng!

Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ 2018

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans