COUGAR

Cập nhật: 23/06/2018 2:33:43 CH

PROSPER

Cập nhật: 22/06/2018 10:30:34 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 22/06/2018 3:58:47 CH

KUO LUNG

Cập nhật: 19/06/2018 4:21:17 CH

Tin cổ đông

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày cập nhật: 04-04-2017 18:56 (Đã xem 437 lần)

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2017

 

                  Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1.      Thời gian họp : Từ 09giờ00 phút ngày 15/4/2017  (Nhận đăng ký cổ đông từ 08 giờ 00 phút)

2.      Địa điểm  : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

          KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

3.      Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 ;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017;

- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính  năm 2017;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2017

- Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên ban kiểm soát

- Một số vấn đề khác.

4.      Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/3/2017

5.      Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6.      Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được trang trọng và tiết kiệm, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc Ủy quyền dự họp và gửi về PTSC Đình Vũ theo số fax: 0313.979712, email: hantt@ptsc.com.vn  hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ,  KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng trước 15h00 ngày 14 tháng 4 năm 2017.

7.      Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC: http://ptscdinhvu.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC Đình Vũ: KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng sau ngày 05 tháng 04 năm 2017.

8.      PTSC Đình Vũ đã gửi tất cả thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức bảo đảm đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2017. Nếu sau ngày 05/04/2017, Quý cổ đông nào chưa nhận được thư mời vì bất kỳ lý do nào đề nghị liên hệ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo số điện thoại 0948.389228 hoặc email: hantt@ptsc.com.vn để được hướng dẫn các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

 

Trân trọng!

 

Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans