Tin cổ đông

Bản cung cấp thông tin Trưởng Ban kiểm soát

Ngày cập nhật: 26-10-2016 16:23 (Đã xem 728 lần)

Kính gửi Quý cổ đông

Ngày 24/10/2016, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí

Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-PTSCĐV- BKS về việc thay thế thành

viên Ban kiểm soát và Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát. Theo đó, Ban Kiểm

soát đã bầu Ông Nguyễn Thành Trung làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ

phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (kiêm nhiệm).

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính gửi tới Quý cổ đông

Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Thành Trung để Quý cổ đông được biết.

Thông tin chi tiết như tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

Bản cung cấp thông tin_dpf

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans