Tin cổ đông

Công bố Nghị quyết thay thế thành viên Ban kiểm soát và Bầu chức danhTrưởng Ban kiểm soát

Ngày cập nhật: 26-10-2016 09:38 (Đã xem 919 lần)

Ngày 24/10/2016, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-PTSCĐV-BKS về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát và Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

Công ty xin thông báo để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng,
463/TB-PTSCĐV thay thế Thành viên Ban kiểm soát

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans