Tin cổ đông

THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Ngày cập nhật: 02-09-2016 12:05 (Đã xem 1335 lần)

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 979710                Fax: 0313 979712

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Mã chứng khoán: PSP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                          

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng                         

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/9/2016

1.        Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

2.        Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/10/2016

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ– Khu Công nghiệp Đình Vũ từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/10/2016.

Người đến nhận cổ tức phải mang theo Giấy CMTND/Thẻ căn cước (trường hợp cổ đông nào không đến nhận trực tiếp cổ tức phải có Giấy ủy quyền theo đúng mẫu quy định của Pháp luật hiện hành).

Cổ đông nào muốn nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản, đề nghị hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhận cổ tức qua chuyển khoản và gửi về Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ theo hướng dẫn đăng tải tại website: www.ptscdinhvu.com.vn. Phí chuyển khoản do người nhận cổ tức chi trả.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ – Khu công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:hantt@ptscdinhvu.com.vnhoặchantt@ptsc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

 

Nơi nhận:

-       Nhưtrên;

-       UBCKNN;

-       Sở GDCK HàNội;

-       HĐQT, BKS;

-       Website PTSC Dinh Vu;

-       Lưu: VT, Thưký HĐQT.

KT GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Phó Giám đốc

Vũ Văn Hùng

 

 

Các File đính kèm là:

a.       391_Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

b.      Nghi quyet so 25/NQ-PTSCĐV-HĐQT

c.       Nghị quyết số 14/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ

d.      Tờ trình số 07/TTr-PTSCDV-HĐQT

e.      Phieu dang ky nhan co tuc bang chuyen khoan

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans