COUGAR

Cập nhật: 23/06/2018 2:33:43 CH

PROSPER

Cập nhật: 22/06/2018 10:30:34 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 22/06/2018 3:58:47 CH

KUO LUNG

Cập nhật: 19/06/2018 4:21:17 CH

Tin tức PTSC-ĐÌNHVŨ

Công bố: Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sửa đổi bổ sung lần thứ 3 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày cập nhật: 16-06-2016 17:04 (Đã xem 906 lần)

Kính gửi Quý cổ đông
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200754420 cấp ngày 24/3/2015;
Căn cứ vào  Nghị quyết số 14/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 08/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
Căn cứ nhu cầu sản suất kinh doanh của Công ty;
Ngày 15/6/2016 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành  Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 3 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty xin thông báo đế Quý cổ đông được biết. Trân trọng, Chi tiết xem trong tài liệu đính kèm: Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans