COUGAR

Cập nhật: 23/06/2018 2:33:43 CH

PROSPER

Cập nhật: 22/06/2018 10:30:34 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 22/06/2018 3:58:47 CH

KUO LUNG

Cập nhật: 19/06/2018 4:21:17 CH

Tin tức PTSC-ĐÌNHVŨ

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên PTSC Đình Vũ năm 2016

Ngày cập nhật: 09-04-2016 12:25 (Đã xem 2203 lần)

 

 

Ngày 08/4/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ– Khu Công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng , Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  Đại hội đã nghe báo cáo và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

 

Đại hội có sự tham gia của 21 cổ đông, đại diện cho 79,84% cổ phần phổ thông có quyền dự họp dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Vũ Hữu An (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Hải Bằng (UV HĐQT kiêm Giám đốc) và ông Cáp Trọng Cường (UVHĐQT – Đại diện cho cổ đông chiến lược Vicoship nắm giữ 17,63% vốn điều lệ).

 

Trong Đại hội, Ban điều hành đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016. Trong năm 2015, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Công ty đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm khắc phục, vượt qua các khó khăn, tận dụng thời cơ, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự quyết tâm cố gắng, nỗ lực của tập thể CB - CNV trong công ty cùng sự hỗ trợ của các cổ đông lớn như Tổng Công ty PTSC, Viconship cũng như các khách hàng, đối tác, năm 2015 PTSC Đình Vũ hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch mà ĐHCĐ giao cho: tổng mức doanh thu thực hiện 280,13 tỷ = 115,76% KH năm, lợi nhuận sau thuế thực hiện 33,79 tỷ VNĐ = 135,17% KH năm, thu  nộp NSNN thực hiện 13,16 tỷ VNĐ đạt 106,01% KH năm, chi trả cổ tức 5% vốn điều lệ. Công ty cũng đã hoàn chỉnh đồng bộ các văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định nội bộ để nâng cao hiệu quả quản lý, duy trì kỷ luật lao động, không có tai nạn lao động nghiêm trọng, đảm bảo tốt công tác quản lý và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động.

Đối với kế hoạch năm 2016, Ban Lãnh đạo PTSC Đình Vũ nhận định, năm 2016 vẫn tiếp tục là năm khó khăn với nền kinh tế thế giới cũng như kinh tế trong nước do sự bất ổn ở Biển Đông, lượng hàng hóa tạm nhập tái xuất tại khu vực Hải Phòng có nhiều biến động, đặc biệt do giá dầu sụt giảm chưa có dầu hiệu hồi phục ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp các dịch vụ hậu cần dầu khí. Bên cạnh đó, dịch vụ căn cứ cảng thương mại tổng hợp cũng chịu áp lực cạnh trạnh của các cảng trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là một số cảng trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và hiện đại.

 

Trên cơ sở đó, PTSC Đình Vũ đã đặt kế hoạch cho năm 2016 với một số chỉ tiêu cụ thể sau: Doanh thu 2016 là 254,0 tỷ VNĐ; Lợi nhuận sau thuế 2016 là 31,0 tỷ VNĐ. 

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung của Cổ đông vào các nội dung các bản Báo cáo, Tờ trình trong Đại hội. Đặc biệt các cổ đông lớn như PTSC, Viconship cũng cam kết sẽ tiếp tục chia sẻ và đồng hành với Công ty trong sự nghiệp phát triển trong tương lai.

 

Đại hội đồng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

- Báo cáo của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016

- Báo cáo của Ban điều hành Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30/6/2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của PTSC Đình Vũ.

- Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016 của PTSC Đình Vũ.

- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

 

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông PTSC Đình Vũ đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

 

File đính kèm :

 - Biên bản cuộc họp HDCD thường niên 2016

- Nghị quyết HDCD thường niên 2016

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans