Tin cổ đông

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày cập nhật: 30-03-2016 12:18 (Đã xem 1430 lần)

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PTSC Đình Vũ năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC ĐÌnh Vũ)

trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2016:

1.  Thời gian họp : Từ 09 giờ 00 phút ngày 08/4/2016

(Nhận đăng ký cổ đông từ 08 giờ 00 phút)

2.  Địa điểm  : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

3.  Nội dung:

-       Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ;

-       Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

-       Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và

lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

-       Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

-       Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT;

-       Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016;

-       Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ PTSC Đình Vũ;

-       Một số vấn đề khác.

 

Chi tiết xem trong tài liệu đính kèm:

Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT

Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ PTSC Đình Vũ

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans